شما اینجا هستید

حديث ثقلين

انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی، کتاب الله فیه‏الهدی والنور حبل ممدود من السماء الی الارض وعترتی اهل بیتی وان اللطیف الخبیر قد اخبرنی‏انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض وانظروا کیف تخلفونی فیهما.

 من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها می‌گذارم یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترت و اهل بیت خودم. مادام که شما به این دو دست بیازند هرگز گمراه نخواهید شد و این دو یادگار من هیچ گاه از هم جدا نمی‌شوند. 

منابع حدیث:

مسند احمد بن حنبل، ج‏۵، ص‏۱۸۲ .

مستدرک حاکم، ج‏۳، ص‏۱۴۸ .

صحیح مسلم، ج‏۷، ص‏۱۲۲ .

سنن بیهقی، ج‏۲، ص‏۱۴۸ .

صحیح ترمذی، ج‏۵، ص‏۶۶۲ .

صواعق المحرقه،ص ۲۳۳، بیروت، ۱۴۱۴ ق .

تفسیر فخر رازی،خ ۸ /ص ۱۷۳.

تفسیر الخازن ۱ / ۲۷۷ ، بیروت، ۱۴۱۵ ق.