شما اینجا هستید

مشخصات سكوی استارت

به ازای هر خط استخر شنا سكوی استارت با مشخصات زیر ساخته می شود .

بر اساس قوانین فیفا ( فدراسیون جهانی شنا ) بلندی هر سكو از سطح آب بایستی بین ۵۰ تا ۷۵ سانتی متر باشد و سطح روی سكو حداقل ۵۰×۵۰ سانتی متر و از مواد غیر لغزنده ساخته شود . حداكثر شیب سطح روی سكو نبایستی از ۱۰ درجه نسبت به سطح افق تجاوز نماید . در هر چهار ضلع طرفین سكو بایستی شماره  سكو نوشته شده قابل رویت باشد .

 

تعداد مشاهدات مطلب: 
۱۳۷۴