شما اینجا هستید

نینجا

نینجا ها جنگجویان قدرتمند ژاپنی بوده اند که در لفافه ای از تاریکی و رمز و راز، مانند ارواح و با مشت های نامرئی لرزه بر اندام دشمنان خود می انداختند.

سلاح نینجا می تواند  نامرئی بودن از دید دشمن، ورود بی سر و صدا به اماکن و عبور بدون رد پا است.

این روش در بین نینجا ها به قاتل نامرئی مشهور است.

زیبایی آن در این است که برای استاد شدن در آن زمان زیادی لازم نیست. فیزیک و تعادل جسمی مورد نظر در این هنر با تمرین زیاد بدست می آید و گاهی افراد خاص نمی توانند به این تعادل و فیزیک برسند امام یادگیری آن برای همه ممکن است.

نینجا برای صلح و دوستی ارزش زیادی قائل است.

نینجای زن را کائوچی می نامند.

لباس نینجا را شینوبی شوکوزو می نامند

تعداد مشاهدات مطلب: 
۲۰۶۷