شما اینجا هستید

الفبای کره ای

تصویر زبان: 
حروف صدادار: -
   
"a"
"ya"
"eo"
"yeo"
"o"
         
 
 
 
 
 
"yo"
"oo" or "u"
"yoo" or "yu"
"eu"
"i"
     
حروف بی صدا : -
 
 
"g" or "k"
"n"
"d" or "t"
" r " or " l "
"m"
         
 
 
 
 
 
"b" or "p"
"s"
-
" ch "
" ch' "
         
         
 
" g' " or " k' "
" d' "
" p' "
" h "
 
توجه: معنای " ' " این است که باید با نفس تلفظ شود
 
 
 
 

 

ㅎ + ㅏ + ㄴ =
han
 
h a n      
           
ㄱ + ㅜ + ㄱ =
guk
 
g u k     한국 هَن گوک تلفظ می شود  هَن  و ک

 

 

 

نشانه

تلفظ انگلیسی

تلفظ فارسی

نام

(K`)

ک

کی یوق

(t`)

ت

تی اُید

(p`)

پ

پیعوپ

(h)

ه

هی هید

(kk)

ک

سنگ کی یوق

(tt)

ت

سنگ تی گید

(pp)

پ

سنگ بیوپ

(ss)

س

سنگ شیود

(cch)

کچ

سنگ جیعود

(g)

ک

کی یوک

(n)

ن

نی اِون

(d)

ت

دیگود

(r)

ل

لی اول

(m)

م

میعوم

(p) (b)

پ

بیعوپ

(s)

س

شیعود

(ng)

نگ

ایعونگ

(ch) (j)

چ

جیعود

(ch`)

چ

چیعود

 

حروف صدادار:

 

تلفظ کره ای

تلفظ انگلیسی

تلفظ فارسی

(a)

اّ

(aa)

آ

(o)

اُ

(u)

او

(uu)

(اوو)اِ یا ع

(i)

ایی

(e)

اِه یا ع

(ae)

اِ

(oe)

وِه

 

حروف نیمه صدادار:

گروه ی

ㅑ   یا همچون یاسمن در فارسی

ㅕ   یا همچون یار در فارسی

ㅛ      یُ همچون یُمن در فارسی

ㅠ       یو همچون یوغ در فارسی

ㅖ        یه همچون یک در فارسی

ㅒ        اّ همچون یّل در فارسی

 

گروه و

나      واه همچون وامق در فارسی

내     وّه همچون وّسمه در فارسی

ㅝ        وا همچون وام در فارسی

ㅞ       وِ همچون وِرد در فارسی

 

بی معادل در فارسی

어       اِوی که صدای مشابهی در فارسی ندارد

 

 

ساختار هجائی

 

نمونه

ترکیب هجائی

ردیف

)e)به    (o)پنج

یک صدادار

۱

(il)کار     (op)جلو

یک بیصدا+یک صدادار

۲

(anch)نشستن     (opsu)وجود داشتن

دو بیصدا+یک صدادار

۳

(ka)رفتن     (na)من

یک صدادار+یک بیصدا

۴

(taek)اقامتگاه     (moch)توقف کردن

یک بیصدا+یک صدادار+یک بیصدا

۵

(kaps)قیمت    (palp)جلو رفتن

دو بیصدا+یک صدادار+یک بیصدا

۶

 

تعداد مشاهدات مطلب: 
۷۵۷۳۲