شما اینجا هستید

مصدر فعل کره ای

تصویر زبان: 

 다 + ریشه ی ساده ی فعل

مانند:

가다 kada = رفتن

먹다  muk da = خوردن

تعداد مشاهدات مطلب: 
۲۰۲۷