شما اینجا هستید

مضاف و مضاف الیه

تصویر زبان: 

مضاف با واژه ی به مضاف الیه متصل می شود و قاعده ی آن مانند انگلیسی است یعنی اول مضاف الیه بعد و بعد مضاف.

برای مثال:

مادربزرگ :   hal muni 할머니

خانه:  chip

خانه ی مادر بزرگ :  halmuni ee chip   할머니

تعداد مشاهدات مطلب: 
۲۶۶۹