شما اینجا هستید

واژه های کلیدی الکترونیک روبات ها

پتانسیو متر(Potentiometer)

مقاومت(Resistor)

خازن(Capacitor)

ظرفیت(Capacity)

ثابت زمانی(Time constant)

آند(Anode)

کاتد(Cathode)

دیود نورانی(Light-emitting diode)

دیود زنر(Zener diode)

جاذب حرارت(Heat sink)

بهره(Gain)

جفت دارلینگتون(Darlington pair)

 برد بورد(Breadboard)

استریپ بورد(Stripboard)

بورد مدار چاپی(Printed Circuit Board-PCB)

اسیلوسکوپ(Oscilloscope)

تریس(Trace)

رگولاتور(Regulator)

رله(Relay)

تقویت کننده عملیاتی/اپ امپ(Operational Ampilifier/Op Amp)

پایه منفی(Inverting)

پایه مثبت(Non-Inverting)

بازخورد منفی(Negative Feedback)

آلکالاین(Alkaline)

پیل سوختی(Fuel Cell)

اسید سرب(Lead Acid)

لیتیم - یون(Lithium-Ion)

نیکل کادمیم(NiCad)

نیکل متال هیدرید(NiMH)

تعداد مشاهدات مطلب: 
۲۸۴۶