شما اینجا هستید

ولتاژ و جریان

برای اینکه یک مدار الکتریکی کامل گردد لازم است هم اختللاف پتانسیل الکتریکی و هم جریان الکتریکی وجود داشته باشد.

ولتاژ:

بطور کلی در مورد ولتاژ می توان کفت:

- معیار اندازه گیری انرژی حمل شده توسط بار است

- یک نام مناسب برای آن ، اختلاف پتانسیل است.

- توسط باتری یا منبع تغذیه تامین می شد.

بر حسب ولت (V) اندازه گیری می شود.

- در معادلات با (I) نشان داده می شود.

- ولت متر (وسیله ی اندازه گیری ولتاژ) به صورت موازی در مدار قرار می گیرد.

ولتاژ اختلاف پتانسیل بین دو نقطه است ولی در الکترونیک معمولا ولتاژ یک نقطه مطرح می شود . منظور اختلاف یک ولتاژ بین آن نقطه و نقطه ی مرجع یا ولتاژ صفر  است. ولتاژ صفر می تواند هر نقطه از مدار باشد ولی معمولا سر منفی منبع تغذیه، به عنوان ولتاژ صفر در نظر گرفته می شود.

جریان:

بطور کلی می توان گفت:

- میزان بار الکتریکی جابجا شده در واحد زمان است.

- در صورت وجود اختلاف پتانسیل الکتریکی، وجود خواهد داشت

- بر حسب آمپر (A) اندازه گیری می شود.

- در معادلات با  (I) نشان داده می شود.

- آمپر متر (وسیله اندازه گیری مقدار جریان) به صورت سری در مدار قرار می گیرد.

تعداد مشاهدات مطلب: 
۱۷۳۱