شما اینجا هستید

کره ای: لغات ۳

تصویر زبان: 
남자아이 

پسر

여자아이

دختر

سگ

고양이

گربه

여자

زن

남자

مرد
자동차 ماشین

비행기

هواپیما

اسب

코끼리

فیل

توپ

با

남자와 여자

مرد و زن(با)

고양이와 자동차

گربه و ماشین
소녀 دختر دختربچه

위의

روی

아 래의

زیر

탁자

میز
قایق کشتی
안의 در(داخل)
소년 پسر(پسربچه)
و

사전

واژه نامه
영어 انگلیسی
영영 همیشه
국어 زبان
한어 چینی
일본어 ژاپنی
중국어 چینی
프랑스어 زبان فرانسوی
스페인어 اسپانیایی
독일어 آلمانی
주제 موضوع
보내기 ارسال
북마크 بوک مارک
인명 구조 نجات غریق

 

تعداد مشاهدات مطلب: 
۳۳۹۱