شما اینجا هستید

انواع متغیر تصادفی

متغیر های تصادفی براساس مقادیری که می توانند اختیار کنند به دو دسته تقسیم می شوند:

۱- متغیرهای تصادفی گسسته

۲- متغیرهای تصادفی پیوسته

متغیر تصادفی گسسته

تعریف: متغیر تصادفی (X) را گسسته گویند ، هرگاه تعداد مقادیری که می تواند اختیار کند متناهی یا نامتناهی شمارش پذیر باشد.

متغر تصادفی پیوسته

تعریف: متغیر تصادفی (X) را پیوسته گویند ، هرگاه مقادیری که می تواند اختیار کند از یک مجموعه نامتناهی (زمان، مکان و ...)باشد به عبارت دیگر مقادیر متغیر تصادفی پیوسته (X) در یک فاصله یا بازه قرار دارد.

موضوع: 
تعداد مشاهدات مطلب: 
۴۷۵۵