شما اینجا هستید

تابع احتمال

پیغام خطا

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۸۸ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۱ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۲ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۳ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۶ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۸ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۰ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۱ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۹ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۱۶ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line ۷۹۲ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).

تابعی که به کمک آن می توان احتمال وقوع وضعیت های مختلف یک متغیر را به دست آورد ، تابع احتمال نامیده می شود

تعریف: تابع احتمال f(x)، تابعی است که

الف) دامنه آن  x، مقادیر ممکن از یک متغیر تصادفی دلخواه است

ب) حوزه یا برد آن  (f(x))، احتمالات مربوط به مقادیر متغیر تصادفی است

توجه:

۱- همواره مقادیر تابع احتمال f(x) باید مثبت باشد. f(x)≥۰

۲- می دانیم مجموع احتمالات یک متغیر تصادفی همواره برابر ۱ است و در نتیجه از آنجا که حوزه f(x) همان احتمالات ممکن برای یک متغیر تصادفی است باید مجموع مقادیر f(x) به ازای مقادیر ممکن برای متغیر X در دوحالت گسسته و پیوسته برابر ۱ شود

 

موضوع: 
تعداد مشاهدات مطلب: 
۳۵۷۶