شما اینجا هستید

تابع احتمال

تابعی که به کمک آن می توان احتمال وقوع وضعیت های مختلف یک متغیر را به دست آورد ، تابع احتمال نامیده می شود

تعریف: تابع احتمال f(x)، تابعی است که

الف) دامنه آن  x، مقادیر ممکن از یک متغیر تصادفی دلخواه است

ب) حوزه یا برد آن  (f(x))، احتمالات مربوط به مقادیر متغیر تصادفی است

توجه:

۱- همواره مقادیر تابع احتمال f(x) باید مثبت باشد. f(x)≥۰

۲- می دانیم مجموع احتمالات یک متغیر تصادفی همواره برابر ۱ است و در نتیجه از آنجا که حوزه f(x) همان احتمالات ممکن برای یک متغیر تصادفی است باید مجموع مقادیر f(x) به ازای مقادیر ممکن برای متغیر X در دوحالت گسسته و پیوسته برابر ۱ شود

 

موضوع: 
تعداد مشاهدات مطلب: 
۴۰۴۸