شما اینجا هستید

اعداد در زبان کره ای

تصویر زبان: 

 فارسی

 کره ای(هانگول)

تلفظ

یک

일)하나)

il )hana)

دو

이)둘)

ee)tul)

سه

삼 )셋)

sam )set)

چهار

사 )넷)

sa )net)

پنج

오)다섯)

oh )tasot)

شش

육 )여섯)

yuk)yosot)

هفت

칠)일곱)

ch'il )ilgop)

هشت

팔)여덟)

p'al )yodolp)

نه

구)아홉)

gu)ahop)

ده

십 )열)

ship)yol)

یازده

십일 )열하나)

ship-il)yol-hana)

دوازده

십이)열둘)

ship-ee)yol-tul)

سیزده

십삼 )열셋)

ship-sam )yol-set)

چهارده

십사 )열넷)

ship-sa )yol-net)

پانزده

십오 )열다섯)

ship-oh )yol-tasot)

شانزده

십육 )열여섯)

shim-yuk )yol-yosot)

هفده

십칠)열일곱)

ship-ch'il )yol-ilgop)

هجده

십팔 )열여덟)

shi-p'al )yol-yodolp)

نوزده

십구 )열아홉)

ship-gu )yol-ahop)

بیست

이십)스물)

ee-ship )sumul)

سی

삼십)서른)

sam-ship)sorun)

چهل

사십 )마흔)

sa-ship)mahun)

پنجاه

오십)쉰)

oh-ship )shween)

شصت

육십)예순)

yuk-ship)yesun)

هفتاد

칠십 )이른)

ch'il-ship )irun)

هشتاد

팔십)여든)

p'al-ship )yodun)

نود

구십 )아흔)

gu-ship)ahun)

صد

baek

دویست

이백

ee-baek

هزار

ch'eon

ده هزار

man

صد هزار

십만

ship-man

یک میلیون

백만

baek-man

صد میلیون

eok

 

تعداد مشاهدات مطلب: 
۱۱۵۶۷