شما اینجا هستید

پل وتستون

پیغام خطا

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۸۸ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۱ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۲ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۳ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۶ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line ۶۹۸ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۰ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۱ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۰۹ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line ۳۱۶ of /home/iraniane/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line ۷۹۲ of /home/iraniane/public_html/includes/bootstrap.inc).

در این مدار اگر ولتاژ بین نقاط B و D صفر باشد (یعنی اگر ولت متری بین این دو نقطه قرار گیرد مقدار صفر را نشان دهد) مدار در حال تعادل خواهد بود و رابطه ی زیر برقرار خواهد شد:

معمولا زمانی این مدار به کار می رود که حساسیت زیادی برای استفاده از حسگرها لازم باشد بدین ترتیب که به جای یکی از مقاومت های پل وتستون، حسگر مقاومتی مورد نظر قرار می گیرد و مقاومت های دیگر طوری انتخاب می شوند که پل در شرایط عادی در تعادل باشد. با تغییر بسیار کوچکی در مقاومت حسگر ، پل از تعادل خارج می شود و مدارهای کنترلی که ولتاژ نقاط B و D را نسبت به یکدیگر کنترل می کنند ، به سادگی تحت تاثیر افزایش یا کاهش مقاومت حسگر قرزار می گیرند و عکس العمل مورد نظر را از خود نشان می دهند

تعداد مشاهدات مطلب: 
۴۴۷۸