شما اینجا هستید

کره ای: لغات ۴

تصویر زبان: 
من قد بلند هستم 나는 키가 큽니다. I am tall. nann kiga km nida
من قد کوتاه هستم 나는 키가 작습니다. I am short. nan kiga chaksm nida
من چاق هستم 나는 뚱뚱합니다. I am fat. nann dung dung hab imnida
من لاغر هستم 나는 날씬합니다. I am thin nann daَlshin hab nida
من مرد هستم 나는 남자입니다. I am a man. nann namja imnida
من زن هستم 나는 여자입니다. I am a woman. nann yoja imnida
من دختر هستم 나는 소녀입니다. I am a girl. nann sunyo imnida
من پسر هستم 나는 소년입니다. I am a boy. nann sunyon imnida
من پیر هستم 나는 나이가 많습니다. I am old. nann naَiga bamansm nida
من جوان هستم 나는 나이가 어립니다. I am young. nann naَiga orim nida
من پولدار هستم 나는 부자입니다. I am rich. nann puja imnida
من فقیر هستم 나는 가난합니다. I am poor. nann kanan hamnida
تو مرد هستی 당신은 남자입니다. You are a man. tangshinn namja imnida   
تو زن هستی 당신은 여자입니다. You are a woman. tangshinn yoja imnida
تو پسر هستی 당신은 소년입니다. You are a boy. tangshinn sunyon imnida
تو دختر هستی 당신은 소녀입니다. You are a girl. tangshinn sunyo imnida
تو قد بلند هستی 당신은 키가 큽니다. You are tall. tangshinn kiga km nida
تو قد کوتاه هستی 당신은 키가 작습니다. You are short. tangshinn kiga chaksm nida
تو جوان هستی 당신은 나이가 어립니다. You are young. tangshinn daiga orim nida
تو پیر هستی 당신은 나이가 많습니다. You are old. tangshinn daiga mansm nida
او مرد است 그는 남자입니다. He is a man. knn namjs imnida
او زن است 그녀는 여자입니다. She is a woman. knyonn yoja imnida
او پسر است 그는 소년입니다. He is a boy. knn sunyon imnida
او دختر است 그녀는 소녀입니다. She is a girl. knyonn sunyo imnida
او پیر است 그녀는 나이가 많습니다. She is old. knyonn daiga mansm nida
او جوان است  그녀는 나이가 어립니다. She is young. knyonn daiga orim nida
او پولدار است 그는 부자입니다. He is rich. knn puja imnida
او فقیر است 그는 가난합니다. He is poor. knn kanan imnida
او قد بلند است 그는 키가 큽니다. He is tall. knn kiga km nida
او قد کوتاه است 그는 키가 작습니다. He is short. knn kiga chaksm nida
اون چاق است 그녀는 뚱뚱합니다. She is fat. knyonn dung dung hamnida
او لاغر است 그녀는 날씬합니다. She is thin. knyonn daَlshin hamnida
آن (این) مرد قد بلند است 그 남자는 키가 큽니다. The man is tall. k namjann kiga km nida
آن (این) پسر قد کوتاه است 그 소년은 키가 작습니다. The boy is short. k sunyonn kiga chaksm nida
آن (این) زن چاق است 그 여자는 뚱뚱합니다. The woman is fat.

k yojann dung dung hamnida

آن (این) زن لاغر است 그 여자는 날씬합니다. The woman is thin. k yojann daَlshim hamnida
تعداد مشاهدات مطلب: 
۲۶۸۷