شما اینجا هستید

کره ای: لغات ۶

تصویر زبان: 
동전 سکه tunyon
طلا(ایی) kim
رنگ sek
نقره (ایی) n
자동차 ماشین chadongsha
지갑 کیف پول chigab
검정 سیاه kamyong
핸드백 کیف زنانه haendeubaeg
سفید hin
خانه chib
قهوه ای kall
빨간 قرمز (رنگ تی وی ایکس کیو.) balgan
در mun
파란 آبی paran
건물 ساختمان kommori
트럭 کامیون trogi
노란 زرد doran
گل ggoch
주황 نارنجی chuan
나무 درخت namu
سبز dog
이것은 اون-آن igosn

قواعد:

خونه قرمز است به کلمه ی خونه i اضافه می شود.
کلمه ی قرمز sek که به معنی رنگ است  و باید چسبیده خونده شود.
در زمان  منفی کردن برای اینکه راحت تر خونده شود sek  به صورت seg خونده می شود.
گل به صورت تشدید دار خوانده می شود.
بعضی از اسامی حرف آخرشون صدادار نیست برای همین i اضافه می شود و برای اونایی که صدا دار هستن gi  و اونایی که با حرف صدادار آ تموم می شوند  ga اضافه می شود.

تعداد مشاهدات مطلب: 
۲۱۸۸