شما اینجا هستید

زمینه تاریخی آسیب شناسی روانی

نظریه های اولیه درباره اختلالات روانی  این بود که شیطان در درون فرد مبتلا جایگزین شده و موجب اختلال رفتار وی گردیده است .

بقراط معتقد بود که مغز فرمانده بدن است و بیماری های روانی مربوط به اختلال در آن است. همچنین بقراط علل اختلال روانی را عدم تعادل فراورده های مزاجی (صفرا، سودا ، خون و بلغم) میدانست . اولین نهضت انسان گرایانه درباره بیماری های روانی با کار فیلیپ پنیل در فرانسه آغاز گردید . (۱۸۲۶-۱۷۴۵ )در ۱۸۵۸ امیل کرپلین نقش مهمی در ایجاد نظریه ی بدنی ایفا نمود. او بر اهمیت آسیب شناسی مغزی در بیماری های روانی هرچند به اقدامات مؤثر دیگری در این زمینه مبادرت ورزید که مهمترین آنها نظام طبقه بندی  وی بود.  

موضوع آسیب شناسی روانی

 

آسیب شناسی روانی رفتار، احساسها ، هیجانها ی افراد را از نظر برخورد با محیط ، جامعه مورد بحث قرار میدهد. همچنین چگونگی احساس متفاوت بودن افراد از نظر جامعه و برخورد با آنها را بررسی میکند.

تعریف آسیب شناسی روانی

آسیب شناسی روانی عملی است که در آن کوشش میشود با به کار گرفت اصول اساسی روانشناسی ، رفتار نا بهنجار شناخته شده ف علل آن مورد بررسی قرار گیرد. در این تعریف مفاهیمی وجود دارد که لازم است توضیح داده شودو دقیقا مورد بحث قرار گیرد . منظور از اصول اساسی روانشناسی قوانی هستند که در زمینه ها مختلف روانشناسی مانند ادارک ، شخصیت ،یادگیری، هیجان و انگیزش  و از این قبیل به دست آمده اند.

منظور از رفتار نابهنجار چیست؟

چون کلمه ی نابهنجار اصولا معنی دور بودن از طبیعی را میدهد دلات بر انحراف از بعضی  استاندارد ها را دارد. با این وجود ملاک هایی برای تشخیص بهنجار از نا بهنجار وجود دارد ک عبارتند از :  

۱-   ملاک اجتماعی

بسیاری از دانشمندان اجتماعی بر این نظریه را بیان داشته اند که تطبیق رفتار با استاندارد های اجتماع نشانگر بهنجار بودن آن است. و انحراف از این استاندارد ها دلیل نا بهنجار بودن آن می باشد . بدین ترتیب تا زمانی که رفتاری مورد قبول جامعه باشد نمیتواند نابهنجار باشد . بر ملاک اجتماعی نیز انتقاد هایی میتواند وارد باشد .یکی از این انتقادها این است که ارزش های فرهنگی نسبی است. یعنی آنچه در  یک فرهنگ قابل قبول و پذیرش است ممکن است در یک فرهنگ دیگر به کلی مردود باشد.انتقاد دیگر اینکه حتی در یک جامعه ی معین هم ارزشهای فرهنگی همواره ثابت نیست. ام سومین و مهمترین انتقاد اینکه اگر ارزشی در یک جامعه به صورت قانون هم وجود داشته باشد ولی همگان از آن پیروی نکنند نمیتواند بهنجار محسوب شود.

۲-    ملاک آماری

همان طور که میدانیم نرم ها یا استاندارد های اجتماعی مواردی هستند که اکثریت افراد جامعه آن را پذیرفته اند که این خود در واقع یک ملاک آماری است

۳-    ملاک روانی

منظور از رفتار ناسازگارانه رفتاری است که با حداقل رشد وکنش فرد در تضاد است بنابراین طبق این ملاک «رفتار نابهنجار» فقط شامل اختلالاتی از قبیل سایکوز یا نوروز که شرح آن به تفصیل خواهد آمد نمیشود بلکه الگوهایی از قبیل میبارگی ، مشاغل نادرست ، بی حسی عاطفی ، ناسازگاری های بیولوژیایی ، روانی و اجتماعی را که موجب رساندن به رفاه شخص و اجتماع میگردد نیز در بر میگیرد.

تعداد مشاهدات مطلب: 
۴۸۳۷