شما اینجا هستید

شعر کودکان: اصول دین چند بود؟

شعر کودکان: اصول دین چند بود؟

اصول دین چند بود؟ اصول دین ۵ بود.  دانستنش گنج بود.
توحید باشد یکم نبوت است دوم
معاد سومین است این سه اصول دین است.
دو اصل دیگر آن که نزد ما شیعیان
راه هدایت بود. عدل و امامت بود.

 

تعداد مشاهدات مطلب: 
۱۰۹۳۵