شما اینجا هستید

شعر کودکان: ای یار با شهامت

شعر کودکان: ای یار با شهامت

ای یار با شهامت بگو تو از امامت
امامت در دین ما دارد دوازده پیشوا
اول آن علی علیه السلام آمده بعد از نبی
فرزند آن صف شکن امام دوم حسن
سوم حسین شهید مثل ستاره تابید
چهارم زین العابدین فخر زمان و زمین
پنجم محمد باقر است با دانش و طاهر است
ششم جعفر صادق هفتم موسی کاظم
هشتم امام رضا راضی به حکم قضا
نهم محمد تقی دهم علی النقی
یازدهم عسکری از همه عیبی بری
دوازدهم غائب است پیمبر و نائب است

 

تعداد مشاهدات مطلب: 
۲۵۶۵۹