شما اینجا هستید

مولکول های زیستی

ویژگی های عنصر کربن به ایجاد گوناگونی مولکول های زیستی کمک کرده است.

تقریبا همه ی مولکول هایی که در سلول ساخته می شوند، کربن دارند. کربن در این مولکول ها ها با سایر اتم ها پیوند برقرار می کند. بعد از آب ، مولکول های کربن دار ، بیشترین ترکیب های بدن جانداران را تشکیل می دهند.

مواد آلی: مواد کربن داری که در سلول ساخته می شوند.

اتم کربن در ترکیب با عناصر دیگر می تواند حداکثر ۴ پیوند کووالانسی تشکیل دهد.

هیدروکربن: مولکول هایی که در ساختار خود فقط کربن و هیدروژن دارند. مانند متان(CH۴)

اسکلت کربنی: زنجیره ی کربنی مولکول های آلی.

 

تعداد مشاهدات مطلب: 
۲۶۲۶