شما اینجا هستید

بخش آموزش لغت با استفاده از جمله

تصویر زبان: 

در این بخش مجموعه ای از لغات ارائه شده و جملاتی که این کلمات در آن بکار رفته، در اختیار زبان آموز قرار می گیرد.

تعداد مشاهدات مطلب: 
۳۳۹۰