شما اینجا هستید

تقویت پا و مچ پا

روی زمین بنشینید و پاهایتان را در مقابل خود دراز کنید. قسمت میانی کش ورزشی را از زیر پنجه یک پا عبور داده و دو سر آن را با هر دو دست بگیرید. حالا به آهستگی پنجه پا را از خود دور کنید تا کش به حالت کشیده درآید. سپس به آرامی پا را به نقطه شروع برگردانید. این حرکت را ۳ نوبت و هر نوبت ۱۰ بار برای هر پا تکرار کنید. 

برای مدت ۵ دقیقه طناب بزنید و سپس یکی از پاها را بالا بگیرید و طناب زدن را با یک پا برای ۵ دقیقه ادامه دهید. همین کار را با پای دیگر نیز انجام دهید.

 

تعداد مشاهدات مطلب: 
۳۲۵۲