شما اینجا هستید

ساخت صحنه غروب خورشید با استفاده از DreamScape و ۳dsmax

ایجاد غروب خورشید توسط DreamScape و ۳dsmax به همراه امکان رندر مناظر خشکی و دریایی و آسمان و ابر و و نوربیرون و ...

http://cgi.tutsplus.com/tutorials/create-a-beautiful-sunset-scene-using-...

تعداد مشاهدات مطلب: 
۱۳۵۹